/
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „SP“) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím internetového obchodu Lowerunited.cz
2. PRODAVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍ
2.1 Prodávající
Maloobchod (eshop): Media Ostrava s.r.o., Chodounského 431/28, 716 00, Ostrava-Radvanice, Česká Republika IČ: 17163765, Mobil: (+420) 733 732 891, Email: tuningshowtrojhali@gmail.com, Bankovní spojení: 6321319319/0800
2.2 Kupující
Kupujícím je pro účely nákupu prostřednictvím Obchodu zákazník, který souhlasí se zněním Všeobecných obchodních podmínek dále jen VOP, a má zájem o koupi zboží, které je v Obchodě nabízeno. Souhlas se zněním VOP a zájem o nákup potvrdí Kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému Obchodu, nebo jiným způsobem, který je Prodávajícím aktuálně nabízen jako možnost objednání zboží (osobně, telefonicky, pomocí e-mailu). Kupujícím může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel, nebo právnická osoba zastoupena jednatelem nebo pověřenou osobou.
3. REGISTRACE
3.1 Registrace
Při registraci v systému Obchodu je Kupující povinen uvést pravdivě všechny údaje, které jsou Prodávajícím vyžadovány jako povinné (jméno, příjmení, úplná adresa, tel. číslo., e-mail). Ostatní údaje Kupující uvést může (ale nemusí), a to zejména pro zlepšení komunikace s Prodávajícím. Registraci uzavírá Kupující dobrovolně, z vlastní vůle, a má právo požadovat kdykoli od Prodávajícího její úplně zrušení. Registrace Kupujícího není nezbytnou podmínkou pro uzavření obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.
3.2 Zrušení registrace
Požadavek na zrušení registrace musí Kupující odeslat e-mailem na adresu Prodávajícího, a to ze stejné e-mailové adresy, jakou Kupující uvedl při registraci. Ve výjimečném případě (ztráta e-mailové adresy) může Prodávající určit Kupujícímu jiný způsob zrušení registrace. Prodávající se zavazuje k odstranění registrace (resp. registračních údajů) Kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení požadavku na zrušení, s výjimkou nenadálých a Prodávajícím neovlivnitelných faktorů (nefunkčnost internetového obchodu ze strany poskytovatele systému apod.).
3.3 Ochrana osobních údajů
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude chránit dle zákona podle § 4 zák. č. 101/2000 Sb. a nebude je poskytovat žádné třetí straně, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží Kupujícímu (název firmy, jméno a příjmení, úplná adresa, telefon, mobilní telefon).
3.4 Informativní zprávy
Za reklamní zprávy nemohou být v žádném případě považovány informativní e-maily, které jsou systémem Obchodu automaticky posílány Kupujícímu, a to zejména na základě registrace Kupujícího do systému Obchodu, změny údajů provedené Kupujícím, objednávkou zboží apod. Současně za reklamní zprávy nemohou být považovány ani důležité e-maily týkající se provozu Obchodu, změn Všeobecných obchodních podmínek, Reklamačního řádu, nebo údajů Prodávajícího. Informativní zprávy budou Kupujícímu zasílány automaticky, a to až do zrušení jeho registrace.

4. NÁKUP ZBOŽÍ
4.1 Ceny
Ceny za objednávané zboží jsou zveřejněny v systému Obchodu (www.lowerunited.cz). Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru (www.lowerunited.cz).  V době odeslání objednávky kupujícím.  
4.2 Objednání zboží
Objednání zboží v systému Obchodu, stejně jako ostatní způsoby objednávky (telefonicky, e-mailem) je považováno za závaznou objednávku. Závaznou objednávku nelze zrušit, Kupující však má právo na stornování objednávky, nebo pokud již bylo zboží dodáno, může odmítnout jeho převzetí.  
4.3 Storno objednávky
Storno objednávky musí Kupující zaslat Prodávajícímu pomocí volně formulovaného e-mailu s uvedením čísla objednávky, názvu a ceny zboží, a to nejpozději do okamžiku expedice daného zboží na adresu tuningshowtrojhali@gmail.com. V případě předem zaslaného storna zůstává zboží z objednávky Prodávajícímu a nebude účtován žádný stornovací poplatek.
4.4 Nepřevzetí zboží
Odmítnutí převzetí zboží musí Kupující zaslat Prodávajícímu pomocí volně formulovaného e-mailu s uvedením čísla objednávky, názvu a ceny zboží, a to ten den, kdy k odmítnutí zboží došlo na adresu tuningshowtrojhali@gmail.com. Pokud se jedná o běžné zboží (nikoliv tedy o zboží, které si Kupující výslovně objednal a potvrdil objednávku) nebude účtován žádný stornovací poplatek.
4.5 Nepřevzetí zboží bez udání důvodu
V případě, že Kupující objedná zboží, které následně od Prodávajícího nepřevezme, a současně nevyužije storno objednávky ani odmítnutí převzetí zboží, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat Kupujícímu poplatek za zmařenou objednávku ve výši do 100% z celkové ceny objednávky. Současně může být Kupujícímu zrušena registrace v Obchodě bez náhrady (pokud je Kupující registrovaným zákazníkem). Zrušení registrace Kupujícího není důvodem ke zrušení poplatku za zmařenou objednávku.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Dobírkou
Kupující zaplatí za zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí, a to pracovníkovi přepravní nebo kurýrní služby. Dobírkou lze hradit pouze zboží zasílané přepravní nebo kurýrní službou.
5.2 Převodem na účet
Kupující zaplatí za zboží převodem na účet Prodávajícího.

6. DODACÍ PODMÍNKY
6.1 Na dobírku
Kupujícímu bude objednané zboží doručeno pomocí kurýrní služby nebo České Pošty, a to nejdéle do 5 pracovních dnů od jeho odeslání Prodávajícím. Aktuální ceny dopravy jsou vždy k dispozici přímo v systému Obchodu a jsou k vidění při zadávání objednávky.  
6.2 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat e-mailem na adresu tuningshowtrojhali@gmail.com prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
7.1 Zákonná záruka
Na veškeré zboží je Prodávajícím poskytnuta Kupujícímu záruka dle platných právních předpisů, která v současné době činí 24 měsíců ode dne prodeje. Někteří výrobci poskytují v souladu s obchodním zákoníkem omezenou záruku na některé své produkty v délce pouze 12 měsíců. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na zákazníky, kteří nakupují zboží pro firmu, tedy na faktuře mají uvedeno IČ. Záruka fyzických osob bez IČ není touto omezenou zárukou dotčena.
7.2 Prodloužená záruka
Některé zboží může mít záruku delší, než je stanoveno zákonem, v takovém případě je doba záruky vždy u konkrétního zboží uvedena. Prodávající si však vyhrazuje právo tuto výrobcem udávanou prodlouženou záruku Kupujícímu neposkytnout.
7.3 Reklamace
Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/ Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např. při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodavatele prostřednictvím e-mailu. Ve všech případech kdy reklamujete zboží uvádějte i vaše bankovní spojení pro případné vrácení finančního obnosu, vracení složenkou nebo v hotovosti není z provozních důvodů možné.

8. ODSTOUPENÍ OD KOUPĚ (POUZE PRO FYZICKÉ OSOBY BEZ IČ)

Kupující (POUZE PRO FYZICKÉ OSOBY BEZ IČ) může odstoupit od koupě zboží, které mu bylo doručeno libovolnou přepravní nebo kurýrní službou, a to bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí. Pro uplatnění odstoupení od koupě zboží musí Kupující postupovat tímto způsobem:  – Odeslat e-mail na adresu tuningshowtrojhali@gmail.com nebo doporučený dopis Prodávajícímu, ve kterém uvede text: „Chci jednostranně odstoupit od koupě zboží, definovaném na faktuře č. (zde uvést číslo faktury) ze dne (zde uvést datum vystavení faktury) a požaduji vrácení částky ve výši (zde uvést částku uvedenou u konkrétní položky vraceného zboží na faktuře). Částku chci vrátit na účet číslo (zde uvést číslo účtu včetně předčíslí a kódu banky).“ Dále uvede datum, čitelně jméno a příjmení, podpis. – Doručit zboží na adresu prodejní kanceláře prodávajícího, a to buď po předchozí dohodě osobně, nebo libovolnou přepravní nebo kurýrní službou. Ke zboží přiložit kopii e-mailu (dopisu) popsaného viz. výše a zároveň kopii faktury, potvrzující zakoupení zboží u Prodávajícího. Dodržet podmínky popsané v následujícím odstavci. Zboží doručené Kupujícím zpět na adresu prodávajícího, musí splňovat tyto náležitosti:  – musí být nepoužité (nesmí nést viditelné známky opotřebení)– musí být nepoškozené (jakýmkoli způsobem)– musí být kompletní– musí být v původním nepoškozeném obalu (nejlépe nerozbalené) pokud byl obal součástí zboží – ke zboží musí být přibalena kopie dokladu o koupi (faktury) – zboží nesmí být zasláno na dobírku (nebude Prodávajícím přijato)Při splnění všech uvedených podmínek pro odstoupení od koupě obdrží Kupující od Prodávajícího dobropis společně s průvodním dopisem, ve kterém bude informován o přijetí zboží zpět a o akceptování odstoupení od koupě. Tento dobropis musí Kupující potvrdit svým podpisem a zaslat zpět na adresu Prodávajícího. Peníze za vrácené zboží obdrží Kupující nejpozději do 14 pracovních dnů od obdržení potvrzeného dobropisu Prodávajícím. V případě nesplnění uvedených podmínek není Prodávající povinen zboží přijmout, a může Kupujícímu účtovat všechny přímé vzniklé náklady. Současně lze cenu snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Poštovné při vrácení produktu platí kupující. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2020. Současně s jejich vstoupením v platnost se ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit SP bez předchozího upozornění.